19.1 C
Warszawa
30 września, 2023, 18:25
MigranciwPolsce.pl
PL / EN  Pobicie kobiety w ciąży za to, że jest z Ukrainy. Obrzucenie kamieniami domu Rosjanina dlat...

PL / EN Pobicie kobiety w ciąży za to, że jest z Ukrainy. Obrzucenie kamieniami domu Rosjanina dlat…


PL / EN ⚖️ Pobicie kobiety w ciąży za to, że jest z Ukrainy. Obrzucenie kamieniami domu Rosjanina dlatego, że jest Rosjaninem. Publiczne okrzyki wzywające do zabijania muzułmanów. To tylko niektóre przykłady przestępstw motywowanych uprzedzeniami (PMU), o których wspominałyśmy w raporcie “Wyjść z cienia”[1]. W każdym z opisanych przypadków motywacją sprawców była nienawiść.

❌ Nienawiść to nie tylko emocja. Gdy staje się motywacją do popełnienia przestępstwa, trzeba się z niej gęsto tłumaczyć w sądzie. I bardzo dobrze, że kodeks karny posiada katalog tego rodzaju czynów zabronionych. Niestety, ściganie i karanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Problemem jest nie tylko brak świadomości i obawy ze strony osób pokrzywdzonych, ale także brak kompetencji do rozpoznawania PMU u niektórych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji oraz mało empatyczna postawa polskich sądów.

❌ Przestępstwa motywowane uprzedzeniami to tworzenie nienawistnych treści i symboli, wyzwiska, groźby karalne, pobicia i inne formy przemocy, których sprawcy dopuścili się ze względu na pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, przynależność polityczną, wyznanie lub bezwynaniowość osoby pokrzywdzonej.

❌ Przestępstwa motywowane uprzedzeniami są w Polsce ścigane z urzędu, czyli z oskarżenia publicznego. Osobom pokrzywdzonym w tego rodzaju przestępstwach w toku postępowania karnego przysługują specjalne prawa, w tym prawo do obecności tłumacza i osoby zaufanej.

❌ Choć liczba przestępstw z nienawiści rośnie z roku na rok, nie są postrzegane jako poważny problem, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego zjawiska. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich szacuje, że zgłaszanych jest zaledwie 5% takich przypadków[2]. Dzieje się tak ponieważ osoby pokrzywdzone nie mają świadomości swoich praw ani zaufania do służb publicznych. Procedury sądowe są przy tym bardzo długie i wiążą się z koniecznością powracania do przykrych wydarzeń.

🔴 Nomada od początku swojego istnienia udziela wsparcia osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw motywanych uprzedzeniami. Nasza główna metoda pracy to community working. Nasi asystenci i asystentki starają się poznać osobiście osoby, które mogą być narażone na przestępstwa z nienawiści w miejscach, w których pracują, mieszkają lub spotykają się.

🔴 Kiedy dostajemy sygnał, że dochodzi do przestępstwa z nienawiści, pojawiamy się na miejscu. Towarzyszymy poszkodowanej osobie na policji. Często jesteśmy tłumaczami i tłumaczkami na komisariatach. Jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się być oskarżycielem posiłkowym, przygotowujemy ją do zadawania pytań i wypowiedzi w czasie rozprawy.

⚖️ Jeśli doświadczyłeś_aś PMU lub wiesz o osobie, które została pokrzywdzona w tego rodzaju przestępstwie, zgłoś się do nas po BEZPŁATNE wsparcie.

☎️ tel. +48 791 576 459
📧 counselling@nomada.info.pl

– – –

🇬🇧 ⚖️ Beating a pregnant woman for being from Ukraine. Throwing stones at the house of a Russian because he is Russian. Public shouts calling for the killing of Muslims. These are just some of the examples of hate crimes that we mentioned in the report “Out of the shadows”[1]. In each of the cases described, the motivation of the perpetrators was hatred.

❌ Hate is not just an emotion. When it becomes a motivation for committing a crime, it has to be densely explained in court. And it is very good that the Criminal Code has a catalogue of such criminal acts. Unfortunately, the prosecution and punishment of crimes motivated by prejudice in Poland leaves much to be desired. The problem is not only the lack of awareness and concern on the part of the victims, but also the lack of competence to recognise PMU on the part of some police officers and the not very empathetic attitude of the Polish courts.

❌ Crimes motivated by prejudice include the creation of hateful content and symbols, name-calling, criminal threats, beatings and other forms of violence perpetrated by the perpetrators because of the national or ethnic origin, skin colour, political affiliation, religion or non-religion of the victim.

❌ Crimes motivated by prejudice are prosecuted in Poland ex officio, i.e. by public prosecution. Victims of such crimes have special rights during criminal proceedings, including the right to the presence of an interpreter and a trusted person.

❌ Although the number of hate crimes is increasing every year, they are not seen as a serious problem because we do not realise the scale of the phenomenon. The Ombudsman’s Office estimates that only 5% of such cases are reported[2]. This is because victims are not aware of their rights and do not trust public services. In addition, court procedures are very long and involve revisiting unpleasant events.

🔴 Nomada has been providing support to victims of crimes motivated by prejudice since its inception. Our main working method is community working. Our assistants and asytents try to get to know personally people who may be at risk of hate crime in the places where they work, live or meet.

🔴 When we get a signal that a hate crime is taking place, we turn up on the spot. We accompany the victim to the police. We are often interpreters and translators at police stations. If the aggrieved person decides to be an auxiliary prosecutor, we prepare them to ask questions and speak at the trial.

⚖️ If you have experienced hate crime or know of someone who has been victimised in this type of crime, please contact us for FREE legal support.

☎️ tel. +48 791 576 459
📧 counselling@nomada.info.pl

– – –

[1] Raport “Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści” jest dostępny na stronie: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2022/12/Wyjsc-z-cienia.-Wsparcie-pokrzywdzonych-z-nienawisci_raport.pdf

[2] Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jedynie-5-przestepstw-motywowanych-nienawiscia-jest-zglaszanych-na-policje-badania-rpo-i-odihrobwe
Żródło materiału: Stowarzyszenie NOMADA

Polecane wiadomości

Z HISTORII KAMPANII „WYKOPMY RASIZM ZE STADONÓW”:…

"Nigdy Więcej"

Każdy sukces na froncie to przede wszystkim siła i odwaga naszych obrońców…

Zelenskiy Official

Rafał Pankowski, współzałożyciel “Nigdy więcej” – podcasty.rp.pl | MigranciwPolsce.pl

"Nigdy Więcej"

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej