O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian

WAŻNE INFORMACJE

RODZAJE WIZ

Wiza Schengen, oznaczona symbolem „C” – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen  do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu

Wiza krajowa, oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Wiza może zostać wydana w następującym celu:

„01” – Turystycznym;

„02” – Odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

„03” – Udziału w imprezach sportowych;

„04” – Prowadzenia działalności gospodarczej;

„05a” – Wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

„05b” – Wykonywania pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

„06” – Wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a (na podstawie zezwolenia na pracę);

„07” – Prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

„08” – Wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” – Odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

„10” – Szkolenia zawodowego;

„11” – Kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10 (np. w celu nauki w szkole policealnej);

„12” – Dydaktycznym;

„13” – Prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

„13a” – Odbycia stażu;

„13b” – Udziału w programie wolontariatu europejskiego;

„14” – Leczenia

„15” – Dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” – Udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

„17” – Przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„17a” – Przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

„18” – Korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„19” – Repatriacji;

„20” – Korzystania z ochrony czasowej;

„21” – Przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

„22” – Realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„22a” – Realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;