O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Strona głównaWAŻNE INFORMACJEZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY – Studenci i absolwenci

WAŻNE INFORMACJE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Studenci i absolwenci

STUDENCI

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach składa cudzoziemiec, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  • W przypadku osób studiujących niestacjonarnie, należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wskazując jako podstawę pobyt na inne okoliczności – nauka.
  • Pierwszego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia na pierwszym roku udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.
  • Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
  • Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, ale na kolejnym roku studiów udzielane jest na okres studiów, nie dłużej niż na 3 lata.
  • Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec – student studiów stacjonarnych – może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

ABSOLWENCI  

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy lub planującego rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów  na okres 9 miesięcy. Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane. Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo  klikając w link strony rządowej znajdującej się poniżej.

źródło : www.gov.pl