26 C
Warszawa
27 maja, 2024, 12:41
MigranciwPolsce.pl
PL/ENG/UA/RUCZYM JEST DLA CIEBIE EUROPA? EUROPEJSKA PODRÓŻ PRZEZ OBRAZY I EMOCJEProjekt “Czym ...

PL/ENG/UA/RUCZYM JEST DLA CIEBIE EUROPA? EUROPEJSKA PODRÓŻ PRZEZ OBRAZY I EMOCJEProjekt “Czym …


PL/ENG/UA/RU

🇪🇺 CZYM JEST DLA CIEBIE EUROPA? EUROPEJSKA PODRÓŻ PRZEZ OBRAZY I EMOCJE 🇪🇺

Projekt “Czym jest dla Ciebie Europa?” to narracja fotograficzna stworzona przez włoską artystkę Lisę Borgiani, która od 2019 roku odwiedza europejskie miasta, zadając ludziom, których fotografuje, pytanie: Czym jest dla Ciebie Europa? 📷

Projekt jest próbą opowiedzenia o odczuciach Europejczyków na temat Europy, opowieścią o ich tożsamości, jest także apelem o promowanie debaty na temat zrozumienia i świadomości, ponieważ Europa oznacza przede wszystkim demokrację, a demokracja oznacza uczestnictwo 👫 Europa to miejsce, w którym każdy ma prawo czuć się swobodnie, wyrażając swoje opinie i konfrontując je z opiniami innych.

🖼️ Wernisaż wystawy z udziałem artystki odbędzie się 16 maja w Parku Jordana od godz. 17:00. 17 maja odbędzie się natomiast wydarzenie towarzyszące: w godz. 11.00-15.00 w Willi Decjusza będzie można spotkać się z Lisą Borgiani oraz wziąć udział w jej fotograficznym projekcie. Zebrane podczas wydarzenia fotografie i wypowiedzi krakowian i krakowianek zostaną opublikowane przez artystkę i zaprezentowane podczas nadchodzących wystaw 🌍

ENG

🇪🇺 WHAT IS EUROPE TO YOU? A EUROPEAN JOURNEY THROUGH IMAGES AND EMOTIONS 🇪🇺

The project “What is Europe to you?” is a photographic narrative created by Italian artist Lisa Borgiani, who has been visiting European cities since 2019, asking the people she photographs: What does Europe mean to you? 📷

The project is an attempt to depict the feelings of Europeans about Europe, a tale of their identity. It’s also a call to promote a debate on understanding and awareness because Europe primarily means democracy, and democracy means participation. 👫 Europe is a place where everyone has the right to feel free, expressing their opinions and confronting them with others.

🖼️ The exhibition vernissage with the artist will take place on May 16th in Park Jordana from 5:00 PM. On May 17th, there will be an accompanying event: from 11:00 AM to 3:00 PM at Willa Decjusza, you can meet Lisa Borgiani and participate in her photographic project. The photographs and statements collected during the event by the people of Krakow will be published by the artist and presented during upcoming exhibitions. 🌍

UA

🇪🇺 ЩО ДЛЯ ВАС Є ЄВРОПА? ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ ОБРАЗАМИ ТА ЕМОЦІЯМИ 🇪🇺

Проект “Що для вас Європа?” – це фотографічна розповідь, створена італійською художницею Лізою Борджіані, яка відвідує європейські міста з 2019 року, запитуючи людей, яких вона фотографує: “Що для вас Європа? 📷

Проект є спробою розповісти про почуття європейців до Європи, історія про їхню ідентичність, це також заклик сприяти дискусії про розуміння та усвідомлення, тому що Європа означає, перш за все, демократію, а демократія означає, що участь 👫 Європі – це місце, де кожен має право відчувати себе вільно, висловлюючи свою думку і протиставляючи її думкам інших.

Виставка за участю художниці відбудеться 16 травня в Йорданському парку ім. 17:00. 17 травня відбудеться супровідний захід: 11.00-15.00 у Villa Decius ви зможете зустрітися з Лізою Борджані і взяти участь у її фотографічному проекті. Зібрані під час заходу фотографії та висловлювання краківчан та краківців будуть опубліковані художником та представлені під час майбутніх виставок 🌍

RU

🇪🇺 ЧТО ДЛЯ ВАС ЕВРОПА? ЕВРОПЕЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗЫ И ЭМОЦИИ 🇪🇺

Проект “Что такое Европа для вас?” Фотографическое повествование, созданное итальянской художницей Лизой Борджани, которая посещает европейские города с 2019 года, спрашивая людей, которых она фотографирует: “Что для вас Европа? 📷

Проект – это попытка поговорить о чувствах европейцев к Европе, история об их идентичности, это также призыв содействовать обсуждению понимания и осознания, потому что Европа, прежде всего, означает демократию, и демократия означает, что участие 👫 Европы – это место, где каждый имеет право чувствовать себя свободным, выражая свое мнение и противопоставляя его мнению других.

Выставка с участием художника состоится 16 мая в Иорданском парке. 17:00. 17 мая состоится сопутствующее мероприятие: 11.00-15.00 в Villa Decius вы можете встретиться с Лизой Борджани и принять участие в ее фотографическом проекте. Фотографии и заявления жителей Кракова и жителей Кракова, собранные во время мероприятия, будут опубликованы художником и представлены в ходе будущих выставок 🌍

OtwartyKraków
Fundacja IB Polska
Instytut Kultury Willa Decjusza
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
Żródło materiału: Centrum WIELOKULTUROWE KRAKÓW

Polecane wiadomości

Skip to content