-3.8 C
Warszawa
1 grudnia, 2023, 17:19
MigranciwPolsce.pl
ONZ

Rada Bezpieczeństwa odrzuca projekt rezolucji powołującej Komisję do zbadania sabotażu gazociągu Nord Stream

SC/15243

Radzie Bezpieczeństwa nie udało się  przyjąć zaproponowanej przez przedstawiciela Federacji Rosyjskiej rezolucji, która powołałaby niezależną międzynarodową komisję śledczą w sprawie „aktów sabotażu” popełnionych we wrześniu 2022 r. na gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim.

Głosami 3 za (Brazylia, Chiny, Federacja Rosyjska) przy braku głosów przeciw i 12 wstrzymujących się Rada odrzuciła projekt rezolucji z powodu braku wystarczającej liczby głosów za.

Rezolucja, gdyby została przyjęta, zwróciłaby się do Sekretarza Generalnego o powołanie międzynarodowej, niezależnej komisji śledczej w celu przeprowadzenia kompleksowego, przejrzystego i bezstronnego międzynarodowego śledztwa we wszystkich aspektach aktu sabotażu na gazociągach Nord Stream 1 i 2 — w tym m.in. identyfikacji jego sprawców, sponsorów, organizatorów i wspólników.

Nakreśliłby skład komisji, decydując, że będzie się ona składać z „bezstronnych i cieszących się międzynarodowym uznaniem ekspertów” wybranych przez Sekretarza Generalnego oraz wyposażona w odpowiednią liczbę doświadczonych i bezstronnych pracowników.

Ponadto zgodnie ze swoimi warunkami Rada zwróciłaby się do Sekretarza Generalnego o przedstawienie jej w ciągu 30 dni sprawozdania w sprawie zaleceń dotyczących proponowanych konkretnych warunków działania komisji i zachęciła państwa członkowskie – w tym te, które prowadzą własne odpowiednie dochodzenia krajowe – do pełnej współpracy i podzielić się informacjami z komisją.

Przemawiając przed głosowaniem, przedstawiciel Federacji Rosyjskiej powiedział, że jego delegacja proponuje ustanowienie pod egidą ONZ niezależnego śledztwa w sprawie ataków na gazociąg Nord Stream ze względu na „poważne i bardzo uzasadnione wątpliwości” co do przejrzystości obecnie prowadzonych dochodzeń krajowych, a mianowicie przez Danię, Niemcy i Szwecję. Podkreślił, że potrzebne jest bardziej kompleksowe i przejrzyste śledztwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę pojawienie się nowych faktów i doniesień medialnych o incydentach związanych z Nord Stream. Ostrzegł również, że „marnuje się cenny czas” i że krajowe dochodzenia mogą trwać latami.

Przedstawiciel Chin, wyrażając ubolewanie z powodu fiaska projektu rezolucji, powiedział, że śledztwo międzynarodowe nie będzie w zasadzie kolidować z prowadzonym obecnie śledztwem krajowym. Dochodzenie prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych mogłoby pełnić rolę koordynującą i uczynić wyniki innych badań jeszcze bardziej miarodajnymi. Rozpoczęcie dochodzenia prowadzonego przez ONZ jest również najlepszym sposobem odpowiedzi na szerokie międzynarodowe spekulacje, powiedział, dodając, że blokowanie Radzie przed rozpoczęciem takiego dochodzenia budzi jedynie podejrzenia, że ​​„coś jest ukryte za kulisami”.

Przedstawiciel Brazylii podkreślił, że każda propozycja członka Rady musi być rozpatrywana z szacunkiem iw sposób obiektywny. Odnotowując, że wstępne informacje władz europejskich wskazują, że incydenty związane z Nord Stream były aktem sabotażu z możliwym udziałem podmiotu państwowego, zwrócił uwagę na znaczenie bardziej kompleksowych wysiłków ze strony ONZ w celu zrozumienia ataku. Zachęcił osoby odpowiedzialne za trwające dochodzenia krajowe do jak najszybszego podzielenia się swoimi wnioskami z Radą.

Przedstawiciel USA, odrzucając bezpodstawne zarzuty o udział jego kraju w akcie sabotażu na gazociągu Nord Stream, powiedział, że społeczność międzynarodowa nie może tolerować niszczenia infrastruktury krytycznej. Jednak tekst przedstawiony przez Federację Rosyjską nie był próbą dochodzenia prawdy, ale raczej zdyskredytowaniem pracy toczących się krajowych dochodzeń, które mogą nie doprowadzić do wniosków zgodnych z ich z góry ustaloną narracją.

Delegat Szwajcarii, odnotowując wstrzymanie się od głosu swojej delegacji, powtórzyła wyrazy zaniepokojenia wydarzeniami na gazociągu Nord Stream i potępiła takie ataki na infrastrukturę krytyczną. Powiedziała jednak, że Dania, Niemcy i Szwecja prowadzą obecnie dochodzenia krajowe, aby rzucić światło na fakty związane z tymi wydarzeniami, wzywając Radę, by zaczekała na ich wyniki. Dodała, że ​​zlecanie dodatkowego dochodzenia nie byłoby korzystne na tym etapie.

Przedstawiciel Gabonu, wskazując, że Afryka gościła przez lata wiele międzynarodowych dochodzeń i niezależnych ekspertów, które miały wpływ na suwerenność państwa, powiedział, że jego delegacja wstrzymała się od głosu, ponieważ spory dotyczące dochodzeń krajowych były rutynowo ignorowane na jego kontynencie. „Nikt już nie przyjmie tych lekcji moralności” – podkreślił, deklarując, że dziś jest „dobry dzień dla suwerenności poszczególnych państw, ale zły dzień dla przejrzystości i niepodległości”.

Głos zabrali również przedstawiciele Ghany, Ekwadoru, Malty, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Albanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jeszcze kilka razy głos zabierali przedstawiciele Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie rozpoczęło się o 15:04, a zakończyło o 15:52

Działanie

VASSILY A. NEBENZIA ( Federacja Rosyjska), przemawiając na początku posiedzenia, powiedział dziś, że Rada Bezpieczeństwa będzie głosować nad projektem rezolucji wzywającej do wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie aktów sabotażu popełnionych na gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 r. Powołując się na „poważne i bardzo dobrze „uzasadnione wątpliwości” co do przejrzystości różnych dochodzeń krajowych prowadzonych obecnie w sprawie tych incydentów przez niektóre państwa – które odmawiają współpracy z innymi krajami dotkniętymi, takimi jak Federacja Rosyjska – powiedział, że narody te „celowo i konsekwentnie próbują wprowadzić w błąd Rada Bezpieczeństwa”. Zwrócił uwagę na kilka pism skierowanych do przewodniczącego Rady przez Federację Rosyjską w ostatnich miesiącach, wykazujących to wykluczenie,

Powiedział, że w tym kontekście potrzebne jest inne, bardziej kompleksowe i przejrzyste dochodzenie. Jest to szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę nowo pojawiające się fakty dotyczące incydentów związanych z Nord Stream oraz doniesienia pojawiające się w doniesieniach medialnych. Powiedział, że jedynym argumentem, jaki koledzy podnieśli na temat wszczęcia międzynarodowego dochodzenia, jest potrzeba czekania na zakończenie dochodzeń krajowych. Odpowiadając na ten punkt, ostrzegł, że „marnuje się cenny czas”, a śledztwa mogą trwać latami. Ostrzegł również przed możliwymi próbami ukrycia dowodów i „oczyszczenia miejsca zbrodni”, podkreślając, że niedawne odkrycie niezidentyfikowanego przedmiotu w jednym z gazociągów Nord Stream dodatkowo podkreśla pilną potrzebę przeprowadzenia bezstronnych badań.

Następnie Rada głosowała nad projektem rezolucji 3 głosami za (Brazylia, Chiny, Federacja Rosyjska), przy braku głosów przeciw i 12 wstrzymujących się. Tekst został odrzucony, ponieważ nie uzyskał wymaganej liczby głosów.

Sprawozdania

ROBERT A. WOOD ( Stany Zjednoczone), wyrażając kategoryczny sprzeciw wobec nieuzasadnionych zarzutów o udział jego kraju w akcie sabotażu na gazociągu Nord Stream, powiedział, że społeczność międzynarodowa nie może tolerować działań niszczących infrastrukturę krytyczną. Zaznaczył jednak, że tekst przedstawiony przez Federację Rosyjską nie jest próbą dochodzenia do prawdy; była to próba zdyskredytowania pracy toczących się dochodzeń krajowych, które mogą nie doprowadzić do wniosków zgodnych z ich z góry ustaloną narracją. Dochodzenia krajowe prowadzone przez Szwecję, Danię i Niemcy są przejrzyste i bezstronne i należy pozwolić im się zakończyć. Dlatego Stany Zjednoczone nie poparły projektu rezolucji i wstrzymały się od głosu – dodał. Następnie zakwestionował prawdziwe intencje Federacji Rosyjskiej, decydując się na przedstawienie rezolucji, która miała tak niewielkie poparcie,

MICHEL XAVIER BIANG ( Gabon) powiedział, że dzisiejsze głosowanie jest „requiem” za ustalenie odpowiedzialności — w sposób niezależny, bezstronny — za nielegalny czyn o skutkach międzynarodowych. Zauważając, że Afryka gości wiele międzynarodowych dochodzeń i niezależnych ekspertów mających wpływ na suwerenność państwa, powiedział, że nie wie, czy „cieszyć się, czy smucić z powodu tego zwrotu”. Zauważył, że jego delegacja wstrzymała się od głosu, ponieważ była „zagmatwana”, przypominając argumenty wysuwane za każdym razem, gdy podobne pytania dotyczyły krajów afrykańskich, i podkreślając, że „nikt już nie przyjmie tych lekcji moralności” w sprawach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego. Obecnie sytuacja pozostaje niejasna i zależy od inicjatywy państw. Zauważył jednak, że państwa działają we własnym interesie, dodając: „To dobry dzień dla suwerenności poszczególnych państw,

CAROLYN ABENA ANIMA OPPONG-NTIRI ( Ghana( Kontynuowała jednak, że jej rząd odnotował wyrazy pewnego niezadowolenia z przebiegu obecnych procesów dochodzeniowych. Opowiadanie się za równoległymi dochodzeniami międzynarodowymi pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych może być przedwczesne. W tym kontekście wezwała wszystkie strony do zachowania powściągliwości i współpracy w dobrej wierze w toczących się obecnie międzynarodowych dochodzeniach oraz unikania jednostronnych działań, które mogłyby potencjalnie podważyć wysiłki zmierzające do ustalenia faktów.

ANDRÉS EFREN MONTALVO SOSA ( Ekwador ) powiedział, że jego delegacja postanowiła wstrzymać się od głosu, ponieważ tekst jest niewystarczający. Podkreślił, że nic nie usprawiedliwia ataków na infrastrukturę cywilną. Konieczne jest unikanie spekulacji, które mogłyby zaostrzyć napięcia w regionie i zahamować poszukiwanie prawdy. Powiedział, że należy przeprowadzić dochodzenia krajowe prowadzone obecnie przez Danię, Szwecję i Niemcy, potwierdzając zaufanie swojego kraju do procesu dochodzeń.

FRANCESCA MARIA GATT ( Malta ) powiedziała, że ​​niestety do tej pory w informacjach przedstawionych na poparcie projektu brakuje wiarygodnych dowodów. Ponadto trwają dochodzenia prowadzone przez Danię, Niemcy i Szwecję i ważne jest, aby umożliwić zakończenie tych krajowych procesów bez ingerencji. W związku z tym, powiedziała, Malta wstrzymała się od głosu, argumentując, że wszelkie działania dochodzeniowe ONZ byłyby przedwczesne i podważyłyby integralność trwających dochodzeń krajowych, które są kompleksowo podejmowane przez bezpośrednio zainteresowane strony.

RICCARDA CHRISTIANA CHANDA ( Szwajcaria ), odnotowując wstrzymanie się od głosu swojej delegacji, powtórzyła wyrazy zaniepokojenia wydarzeniami na gazociągu Nord Stream, które według dostępnych informacji są wynikiem aktów sabotażu. Potępiając takie ataki na infrastrukturę krytyczną, w tym energetyczną, zwróciła uwagę, że Dania, Niemcy i Szwecja prowadzą obecnie krajowe dochodzenia mające na celu wyjaśnienie faktów, i opowiedziała się za czekaniem na ich wyniki. Dodała, że ​​zlecanie dodatkowego dochodzenia nie byłoby korzystne na tym etapie.

SHINO MITSUKO ( Japonia ) powiedziała, że ​​chociaż jej kraj jest głęboko zaniepokojony incydentem z rurociągiem Nord Stream, wstrzymał się od przyjęcia tej rezolucji. Rada powinna najpierw zezwolić na zakończenie dochodzeń krajowych. Powiedziała, że ​​na podstawie tych wyników Rada może następnie w razie potrzeby omówić dalsze działania.

JAMES KARIUKI ( Wielka Brytania ), potępiając akty sabotażu na gazociągu Nord Stream, wyraził poparcie dla krajowych śledztw prowadzonych przez Danię, Niemcy i Szwecję. Rada nie powinna teraz inicjować kolejnego. Ponadto Federacja Rosyjska pokazała, że ​​nie traktuje poważnie bezstronnego śledztwa – powiedział, przypominając, że jej urzędnicy kilka tygodni temu twierdzili, że już wiedzą, kto jest odpowiedzialny za ataki na Nord Stream. Ponadto, w obliczu nieustannych ataków Moskwy na taką infrastrukturę na Ukrainie w ciągu ostatniego roku, trudno traktować poważnie, powiedział.

ISIS JARAUD DARNAULT ( Francja ) przypomniała zaniepokojenie swojego kraju dwoma podwodnymi eksplozjami, które miały miejsce w rurociągu Nord Stream 27 września 2022 r., które przypisano celowemu działaniu człowieka. Francja wstrzymała się od głosu w sprawie rezolucji właśnie dlatego, że śledztwo w sprawie incydentów prowadzą Niemcy, Dania i Szwecja. Nie ma powodu, by wątpić w powagę i bezstronność dochodzeń i należy pozwolić im się zakończyć. Ponadto wyraziła ubolewanie z powodu decyzji Federacji Rosyjskiej, by zażądać głosowania, o którym wiedziała, że ​​z góry przegra, i wyraziła zdumienie jej gorliwością w zwróceniu się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o przeprowadzenie dochodzenia, kiedy już przyznała się do odpowiedzialności w tej sprawie.

FERIT HODŻA ( Albania), powołując się na wcześniejsze wyrazy zaniepokojenia sabotażu ze strony swojego kraju, poparł niezwłocznie wszczęte, trwające dochodzenia prowadzone przez Danię, Niemcy i Szwecję. Chociaż wspierał również wysiłki dochodzeniowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, ilekroć są one upoważnione, powiedział, że wszczęcie równoległego międzynarodowego dochodzenia nie przyniosłoby obecnie wartości dodanej. Następnie podkreślił, że wszelkie próby zdyskredytowania lub upolitycznienia toczących się dochodzeń – w tym celowe oskarżanie innych państw lub poleganie na elementach prasowych „sztucznie zestawionych” – są złe i nieprzydatne. Dodając, że wszystkie państwa są zobowiązane do ochrony infrastruktury cywilnej – wymóg, a nie „menu do wyboru” – podkreślił, że wiarygodność Federacji Rosyjskiej w tej sprawie „jest co najmniej wątpliwa, a co najwyżej cyniczna”, biorąc pod uwagę to, co robi Ukrainie. Powiedział, że dlatego jego delegacja wstrzymała się od głosu.

GENG SHUANG ( Chiny) wyraził poparcie swojej delegacji dla projektu rezolucji i powołania niezależnego dochodzenia w sprawie incydentów związanych z rurociągiem Nord Stream. Wyraził ubolewanie z powodu wyników dzisiejszego głosowania, zauważając, że w rzeczywistości międzynarodowe dochodzenie nie koliduje z obecnie toczącymi się krajowymi dochodzeniami. Dochodzenie prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych mogłoby pełnić rolę koordynującą i uczynić wyniki innych badań jeszcze bardziej miarodajnymi. Od eksplozji minęło już ponad pół roku i jak najszybciej należy zebrać dowody – podkreślił, przestrzegając przed przeciąganiem krajowych śledztw. Rozpoczęcie dochodzenia prowadzonego przez ONZ jest również najlepszym sposobem odpowiedzi na szerokie międzynarodowe spekulacje, powiedział:

Pan NEBENZIA ( Federacja Rosyjska), powiedział, że po głosowaniu nie powinno być żadnych podejrzeń, kto stoi za aktami sabotażu gazociągu Nord Stream, wskazując na „podstawowy fakt”, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnił, że żadne międzynarodowe śledztwo nie zostanie przeprowadzone w sprawie incydentów, które miały miejsce we wrześniu 2022 r. Podczas gdy Waszyngton publicznie groził gazociągowi i podkopywał go, media przedstawiały sprzeczne i absurdalne wersje tego, kto i co to zrobił – dodał. Ze swojej strony Federacja Rosyjska próbowała korespondować z Danią, Szwecją i Niemcami w sprawie ich dochodzeń krajowych; jednak odmówili odpowiedniej korespondencji. Stwierdzając, że dochodzenia krajowe, bez udziału jego kraju, mogą trwać latami, zapytał przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, co jest tak „z góry ustalone” w tekście przedstawionym przez jego kraj, dodając: „Jak mówimy: kłamca, kłamca, spodnie w ogniu”. Powiedział, że gdyby Stany Zjednoczone chciały postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, postąpiłyby inaczej, dodając, że głosowanie stanowi „papierek lakmusowy”, aby sprawdzić, czy zasady będą przestrzegane i czy zostanie przyznana odpowiedzialność za rażące czyny. „Dzisiejsze głosowanie dowodzi, że nasi byli zachodni partnerzy robią, co chcą i uchodzi im to na sucho” – powiedział, dodając, że jego kraj zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przeciwdziałać toczącemu się błędnemu kole Zachodu, który uniemożliwia Radzie przeprowadzenie jego funkcje. dodając, że głosowanie stanowiło „papierek lakmusowy”, aby sprawdzić, czy zasady zostaną utrzymane i czy zostanie przyznana odpowiedzialność za rażące czyny. „Dzisiejsze głosowanie dowodzi, że nasi byli zachodni partnerzy robią, co chcą i uchodzi im to na sucho” – powiedział, dodając, że jego kraj zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przeciwdziałać toczącemu się błędnemu kole Zachodu, który uniemożliwia Radzie przeprowadzenie jego funkcje. dodając, że głosowanie stanowiło „papierek lakmusowy”, aby sprawdzić, czy zasady zostaną utrzymane i czy zostanie przyznana odpowiedzialność za rażące czyny. „Dzisiejsze głosowanie dowodzi, że nasi byli zachodni partnerzy robią, co chcą i uchodzi im to na sucho” – powiedział, dodając, że jego kraj zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przeciwdziałać toczącemu się błędnemu kole Zachodu, który uniemożliwia Radzie przeprowadzenie jego funkcje.

LANA ZAKI NUSSEIBEH ( Zjednoczone Emiraty Arabskie) potępiła sabotaż z 22 września 2022 r. jako przestępstwo, które spowodowało poważne szkody w środowisku i zagroziło światowemu bezpieczeństwu energetycznemu. Sabotaż wymierzony w transgraniczną infrastrukturę energetyczną poważnie niepokoi społeczność międzynarodową, a zasady suwerenności i współpracy międzynarodowej mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zagrożeniom dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Uznając znaczenie dochodzeń prowadzonych przez Danię, Niemcy i Szwecję, podkreśliła potrzebę prowadzenia przez organy krajowe dokładnych dochodzeń i dzielenia się wynikami z odpowiednimi podmiotami w przejrzysty sposób. Dodała, że ​​jej delegacja wstrzymała się od głosu w związku z kontynuowaniem dochodzeń krajowych, wzywając do rozszerzenia niedawnych wspólnych wysiłków i wyznaczenia jasnego terminu zakończenia takich dochodzeń.

RONALDO COSTA FILHO ( Brazylia) podkreślił, że każda propozycja członka Rady musi być rozpatrywana z szacunkiem i obiektywnie. Powiedział, że Brazylia od początku konstruktywnie zaangażowała się w negocjacje i zaproponowała poprawki w celu pogodzenia różnych stanowisk i wypracowania konsensusu, dodając, że jego delegacja głosowała za przyjęciem projektu. Ze wstępnych informacji przekazanych przez władze państw europejskich wynika, że ​​był to akt sabotażu z możliwym udziałem aktora państwowego. Sześć miesięcy po wybuchach społeczność międzynarodowa wciąż nie wie, co je spowodowało. Zauważył, że ostrożność, z jaką w tej sprawie traktują władze Danii, Niemiec i Szwecji, jest zrozumiała, podkreślając, że głos Brazylii nie powinien być odbierany jako krytyka przebiegu śledztwa, ale jako uznanie znaczenia bardziej kompleksowych wysiłków ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zauważył, że każda propozycja w Radzie Bezpieczeństwa musi być analizowana indywidualnie. Ponieważ eksplozje w Morzu Bałtyckim stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Komisja powołana przez Sekretarza Generalnego będzie dobrze przystosowana do wspierania tej Rady w jej decyzji. W związku z odrzuceniem wniosku zachęcił osoby odpowiedzialne za trwające dochodzenia do jak najszybszego podzielenia się wnioskami z Radą. Zapewnił, że powaga tej kwestii wymaga szybkiej i przejrzystej odpowiedzi. Ponieważ eksplozje w Morzu Bałtyckim stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Komisja powołana przez Sekretarza Generalnego będzie dobrze przystosowana do wspierania tej Rady w jej decyzji. W związku z odrzuceniem wniosku zachęcił osoby odpowiedzialne za trwające dochodzenia do jak najszybszego podzielenia się wnioskami z Radą. Zapewnił, że powaga tej kwestii wymaga szybkiej i przejrzystej odpowiedzi. Ponieważ eksplozje w Morzu Bałtyckim stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Komisja powołana przez Sekretarza Generalnego będzie dobrze przystosowana do wspierania tej Rady w jej decyzji. W związku z odrzuceniem wniosku zachęcił osoby odpowiedzialne za trwające dochodzenia do jak najszybszego podzielenia się wnioskami z Radą. Zapewnił, że powaga tej kwestii wymaga szybkiej i przejrzystej odpowiedzi.

WOOD ( Stany Zjednoczone ), odpowiadając na oświadczenia przedstawiciela Federacji Rosyjskiej, powiedział, że Moskwa bezpośrednio obwinia Waszyngton za przeprowadzenie ataków na Nord Stream. Oczywiste jest, że Moskwa nie jest zainteresowana bezstronnym śledztwem i już zdecydowała, kto jest winny; to tylko zabawa w politykę. Miał nadzieję, że Federacja Rosyjska okaże taką samą troskę o krytyczną infrastrukturę cywilną Ukrainy, jak teraz o rurociągi Nord Stream.

Pan NEBENZIA ( Federacja Rosyjska ) odpowiedział, cytując ostatnie rewelacje amerykańskiego dziennikarza Seymoura Hersha. Poprosił przedstawiciela Stanów Zjednoczonych o wyjaśnienie oświadczenia prezydenta Josepha R. Bidena, złożonego na długo przed incydentami z Nord Stream, że chce zniszczenia tych rurociągów.

Pan WOOD ( Stany Zjednoczone ), odpowiadając ponownie, powiedział, że zadawanie pytań bez prawdziwego zamiaru jest częścią podręcznika delegacji Federacji Rosyjskiej. Powiedział, że Stany Zjednoczone nie opierają swojej polityki na doniesieniach pojedynczej osoby, podkreślając, że oskarżenia o rzekomą amerykańską winę za ataki Nord Stream „są po prostu błędne, jasne i proste”.

W odpowiedzi pan NEBENZIA ( Federacja Rosyjska ) powiedział, że w rzeczywistości zadał delegatowi Stanów Zjednoczonych bezpośrednie pytanie dotyczące prawdziwego oświadczenia prezydenta Bidena.

Źródło:https://press.un.org/en/2023/sc15243.doc.htm

Polecane wiadomości

Ten maluch dzięki Wam otrzymuje leki ratujące jego życie Jest leczony w misyjny…

Redemptoris Missio

Ruszyła pierwsza forma finansowego wsparcia 32. Finału WOŚP! Już teraz możecie wspierać cel 32. Finału WOŚP …

WOŚP

Piękne granatowe rękawiczki wykonane przez s. Cecylię szukają właściciela Aby o…

Redemptoris Missio

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej