15.6 C
Warszawa
27 maja, 2024, 04:55
MigranciwPolsce.pl
Delegacja-z-Arabii-Saudyjskiej-odbyła-w-Polsce-wizytę-humanitarną

Delegacja z Arabii Saudyjskiej odbyła w Polsce wizytę humanitarną

Saudyjska delegacja wysokiego szczebla KS Relief, Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana, przebywała w Polsce przez cztery dni, odwiedzając miejsca, w których UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców wraz z WHO, Światową Organizacją Zdrowia,  świadczą wsparcie dla ukraińskich uchodźców. Celem tej wizyty było zebranie informacji z pierwszej ręki na temat warunków i potrzeb milionów kobiet, mężczyzn i dzieci, które uciekły ze swojej ojczyzny i szukały schronienia w sąsiednich krajach.

Wizyta była poprzedzona przekazaniem przez Królestwo Arabii Saudyjskiej 10 mln USD, podzielonych równo pomiędzy WHO i UNHCR, i przeznaczonych na wsparcie ratującej życie opieki zdrowotnej dla uchodźców ukraińskich i populacji ich przyjmującej. Dodatkowo, dzięki tej darowiźnie 75 tysięcy uchodźców otrzyma niezbędną pomoc rzeczową, w tym koce, materace i śpiwory.

Delegacji KS Relief przewodniczyli Jego Ekscelencja dr Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, doradca na dworze królewskim i przewodniczący Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana; przedstawiciel UNHCR przy Radzie Współpracy Państw Zatoki Perskiej i doradca Wysokiego Komisarza Khalid Khalifa; oraz dr Paloma Cuchí, przedstawicielka WHO w Polsce.

Wizyta rozpoczęła się w poniedziałek od spotkań z przedstawicielami polskiego rządu. Obejmowała ona również wizytę w ośrodkach opieki zdrowotnej, do których WHO dostarczyła sprzęt medyczny, a następnie wizytę w warszawskim centrum wsparcia finansowego prowadzonym przez UNHCR, gdzie delegacja spotkała się z rodzinami uchodźców z Ukrainy i wysłuchała ich historii, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i wyzwania.

„Ta hojna darowizna od KS Relief sprawi, że najsłabsze osoby otrzymają pomoc wtedy, gdy jej najbardziej potrzebują”, powiedziała dr Paloma Cuchí, przedstawiciel krajowy WHO w Polsce. „Poprawi wyniki leczenia, uratuje więcej istnień ludzkich i zmniejszy cierpienie. Jesteśmy szczególnie podekscytowani pilotowaniem nowych i innowacyjnych metod leczenia gruźlicy lekoopornej, zarówno wśród uchodźców ukraińskich, jak i obywateli polskich, poprawiając jakość opieki nad nimi i ich zdrowie”.

Wsparcie humanitarne rozprowadzane przez UNHCR w całej Polsce przyniosło korzyści tysiącom ukraińskich rodzin, które zostawiły wiele niezbędnych rzeczy, uciekając ze swojego kraju.

„Wojna na Ukrainie spowodowała jeden z największych kryzysów przesiedleńczych w najnowszej historii. Darowizna ze strony Królestwa Arabii Saudyjskiej miała kluczowe znaczenie w dostarczaniu uchodźcom pilnej pomocy oraz w wyposażeniu zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych miejsc zakwaterowania”, powiedział Kevin Allen, przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Nasza wieloletnia współpraca z Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana pozwoliła nam podejmować odpowiednie działania w Polsce i w wielu innych sytuacjach kryzysowych na całym świecie.”

Delegacja udała się również na przejście graniczne w Korczowej w południowo-wschodniej Polsce i odwiedziła magazyn UNHCR w Rzeszowie, skąd wysyłana jest pomoc dla uchodźców w Polsce i osób wewnętrznie przemieszczonych na Ukrainie. Na koniec zostali przyjęci przez burmistrza Głogowa Małopolskiego, gdzie Jego Ekscelencja dr Abdullah Al-Rabiah uczestniczył w rozdawaniu pomocy rodzinom uchodźczym.

Dr Abdullah Al-Rabiah pochwalił rolę UNHCR i WHO w reagowaniu na kryzys uchodźczy na Ukrainie: „Nasza wizyta potwierdza humanitarną rolę Królestwa i jego gotowość do udzielania wsparcia najbardziej potrzebującym na całym świecie. Królestwo zawsze wspierało potrzebujących, biorąc na siebie część odpowiedzialności humanitarnej. Przejawia się to również w naszym partnerstwie z UNHCR i WHO w celu wspierania akcji humanitarnych dla uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana powstało w 2015 roku pod patronatem i kierownictwem Kustosza Dwóch Świętych Meczetów Króla Salmana bin Abdulaziza. KSRelief ma na celu niesienie pomocy humanitarnej poza granicami Królestwa. Centrum udzieliło wsparcia humanitarnego i rozwojowego ponad 40 krajom za pośrednictwem partnerów międzynarodowych, regionalnych i lokalnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

WHO: eurowhopol@who.int

UNHCR: Tarik Argaz, Doradca ds. Komunikacji argaz@unhcr.org

—————————————————————————-

Saudi delegation concludes Ukraine humanitarian aid visit to Poland

WARSAW, 12 August – A high-level Saudi delegation from KSRelief, the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre has just spent four days in Poland, visiting projects supporting Ukrainian refugees by UNHCR, the UN Refugee Agency, and the World Health Organization (WHO), while gathering first-hand information on the conditions and the needs of the millions of women, men and children who have fled their homeland and sought shelter in surrounding countries.

The visit follows the donation by the Kingdom of Saudi Arabia of ten million USD divided evenly between WHO and UNHCR, at five million USD each, supporting life-saving healthcare services for Ukrainian refugees in need and their host populations. Moreover, the donation helps provide much needed relief items to 75,000 refugees, including blankets, mattresses and sleeping bags.

The KS Relief delegation was headed by His Excellency Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, Adviser at the Royal Court and General Supervisor of the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre; UNHCR Representative to the Gulf Cooperation Council and Advisor to the High Commissioner, Khalid Khalifa; and Dr. Paloma Cuchí, WHO’s Representative in Poland.

The visit began on Monday with meetings with representatives of the Polish government. It also included a visit to healthcare centres where WHO has supplied medical equipment, followed by a visit to the cash enrolment centre in Warsaw managed by UNHCR, where the delegation met with refugee families from Ukraine and listened to their stories to better comprehend what their needs and challenges are.

“This generous contribution from KS Relief will help ensure the most vulnerable people receive assistance when they need it most.” said Dr. Paloma Cuchí, WHO Country Representative in Poland. „This donation will result in better treatment outcomes, saving more lives, and reducing suffering. We are particularly excited about piloting new and innovative treatments for multi-drug-resistant TB, for both Ukrainian refugees and Polish citizens, improving their quality of care and health outcomes.”

Relief items distributed by UNHCR across Poland have been benefitting thousands of Ukrainian families who left many essentials behind when fleeing their country.

“The war in Ukraine has caused one of the largest human displacement crises in recent history. The timely donation by the Kingdom of Saudi Arabia has been crucial in providing refugees with urgent relief items and in equipping both collective and individual accommodations,” said Kevin Allen, UNHCR Representative in Poland. “Our long-lasting partnership with the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre has allowed us to respond in Poland, but also in numerous other emergencies around the world.”

The delegation also went on a field visit to the Korczowa border crossing point, in southeastern Poland, and visited the UNHCR warehouse in the city of Rzeszów – an hour away from the border with Ukraine – from where relief items are dispatched to refugees in Poland and displaced people in Ukraine. They were finally received by the Mayor of Głogów Małopolski, where His Excellency Dr. Abdullah Al-Rabeeah participated at the distribution of relief items to refugee families.

Dr. Abdullah Al-Rabeeah praised the role of UNHCR and WHO in responding to the Ukraine refugee crisis: “Our visit confirms the Kingdom’s humanitarian role and its readiness to provide support the most in need wherever they are around the world. The Kingdom has always supported people in need, taking its share of the humanitarian responsibility. This also manifests itself in our partnership with UNHCR and WHO to support relief efforts for refugees from Ukraine in Poland.”

The King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre was established in 2015 under the high patronage and guidance of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz. KSRelief aims to provide humanitarian aid and relief to those in need outside of the Kingdom’s borders. The Centre has provided humanitarian and development aid to more than 40 countries through international, regional and local partners in place.

For additional information, please contact:

WHO: eurowhopol@who.int

UNHCR: Tarik Argaz, Communications Officer – ARGAZ@unhcr.org

[mkd_separator type=”full-width”]

Polecane wiadomości

Skip to content